ครอบครัววรพัฒน์

Username :

Password :

เกี่ยวกับวรพัฒน์ :: ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

          โรงเรียนอนุบาลวรพัฒน์ (จ่าตั้งพัฒนา) เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ซอยพัฒโนอุทิศ ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2533 ใบอนุญาตเลขที่ สข 2/2533 เปิดทำการสอนระดับอนุบาล อนุญาตให้มีความจุนักเรียน 160 คน โดยมีนางเสาวณีย์ พัฒโณ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายถวิล  ชูกำเนิดเป็นผู้จัดการ นางถนอม  นิลสุวรรณ เป็นครูใหญ่ โรงเรียนตั้งอยู่บนเนื้อที่ 3 ไร่ มีอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 1 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน 3 ห้องเรียนและ ห้องประกอบ 1 ห้อง ต่อมาปีการศึกษา 2534 โรงเรียนได้ขยายห้องเรียนเพิ่ม ในระดับชั้นอนุบาล 2 และปีการศึกษา 2535 ได้ขยายห้องเรียนเพิ่ม ในระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2536 โรงเรียนมีอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 3 หลัง อนุญาตให้ใช้ห้องเรียนได้ 5 ห้อง มีความจุนักเรียน 343 คน

ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนมีอาคารเรียน 4 หลัง ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง จำนวนนักเรียน 40 คน และมีห้องเรียนอนุบาลจำนวน 7 ห้อง นักเรียน 270 คน รวมอนุญาตให้มีความจุนักเรียน 310 คน ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้อง จำนวนนักเรียน 85 คน รวมอนุญาตให้มีความจุนักเรียน 355 คน และได้แต่งตั้งนางเสาวณีย์  พัฒโณ เป็นครูใหญ่ ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และในปีการศึกษา 2540 2542 ขยายชั้นเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 ปีการศึกษา 2542 ได้ขยายพื้นที่โรงเรียนเป็น 6 ไร่ 2 งาน และเพิ่มอาคารเรียนอีก 1 หลัง เป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 ห้องเรียน รวมอาคารเรียนทั้งหมด 5 หลัง โดยมีห้องเรียนระดับอนุบาล 1 3 จำนวน 7 ห้อง และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 6 จำนวน 6 ห้อง รวมทั้งสิ้น 13 ห้อง และห้องประกอบโดยมีความจุจำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียน 575 คน ปลายปีการศึกษา 2542 โรงเรียนอนุบาลวรพัฒน์ได้ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นโรงเรียนวรพัฒน์ ใบอนุญาตเลขที่ สข 145

ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนได้เพิ่มอาคารเรียนอีก 1 หลัง จำนวน 2 ห้องเรียนและแต่งตั้งนางสาวพัฒน์  ชูกำเนิด เป็นผู้จัดการ ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้แต่งตั้งนางสาววรลักษณ์  ชูกำเนิด เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้เพิ่มอาคารเรียนอีก 1 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน และหอประชุม ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้แต่งตั้งนายเกียรติศักดิ์  ศรีเทียม ให้รักษาการแทนผู้จัดการ ระหว่างที่นางพัฒน์  มาศนิยม ผู้จัดการลาศึกษาต่อปริญญาเอกที่ประเทศเยอรมนี ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนวรพัฒน์ ได้แต่งตั้งนางสาววรลักษณ์  ชูกำเนิด เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวรพัฒน์ โดยมีนางเสาวณีย์  พัฒโณ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต

บริหารงานโดย

          นางเสาวณีย์              พัฒโณ           ผู้รับใบอนุญาต

          นางพัฒน์                 มาศนิยม         ผู้จัดการ

          นางสาววรลักษณ์       ชูกำเนิด           ผู้อำนวยการ

 

 

ปฎิทินเหตุการณ์โรงเรียนวรพัฒน์


« July 2015 »
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


เลาะรั้ว โรงเรียนวรพัฒน์

โรงเรียนวรพัฒน์SDQ Test
SDQ Test
e-learning

Plum

ครอบครัววรพัฒน์

ผู้ปกครองยุคใหม่ ใส่ใจการศึกษาของบุตรหลาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม 111,353 คน