เกี่ยวกับวรพัฒน์ :: ประวัติความเป็นมา


๑. ข้อมูลทั่วไป

              ๑.๑ ชื่อโรงเรียนวรพัฒน์  ที่ตั้ง ๖๓  ตำบล หาดใหญ่  อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
 
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทร ๐๗๔-๒๓๖๐๒๐ โทรสาร ๐๗๔-๒๔๖๖๗๗ e-mail info@warraphat.ac.th

Website www.warraphat.ac.th
 
              ๑.๒ ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๓
 
              ๑.๓ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 
              ๑.๔ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๒๘ ๘/๑๐ ตารางวา

              ๑.๕ เขตพื้นที่บริการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

              ๑.๖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนวรพัฒน์ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ใบอนุญาตเลขที่ สข ๒/๒๕๓๓ ภายใต้ปรัชญาการจัดการศึกษา “ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม สร้างความสุข ปลูกจิตสำนึก” รับเด็กตั้งแต่ ๑ ขวบ

สำหรับระดับเนอสเซอรี่ เปิดทำการสอนระดับอนุบาล ๑-๓ และประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยก่อสร้างโรงเรียนบนพื้นที่ของ ร.ต.ต. ตั้ง พัฒโณ ผู้เป็นบิดาของนางเสาวณีย์  จัดการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพสำหรับลูกหลานชาวหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนางเสาวณีย์  พัฒโณ    ผู้สืบทอดเจตนารมณ์ดังกล่าว ดำรง

ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนตั้งอยู่บน๓ ไร่ ๓ งาน ๒๘ ๘/๑๐ ตารางวา  ปัจจุบันมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน ๔ หลัง จัดวางตัวอาคารแบ่งออกเป็น ๓ โซนหลัก ดังนี้ โซนปฐมวัย ประกอบด้วย อาคารเนอสเซอรี่ อาคารจ่าตั้งอนุสรณ์ และอาคารชมพู โซนที่ ๒ ประกอบด้วย อาคารเสาวณีย์

พัฒนาและอาคารโรงอาหาร และโซนที่ ๓ ประกอบด้วย อาคารสโมสร Gym and swimming club ฟิตเนสและสระว่ายน้ำ โรงเรียนมีห้องเรียน จำนวน ๓๘ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ ห้อง คือ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องนาฏศิลป์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ ห้อง

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและอาเซี่ยนศึกษา ห้อง cooking ห้อง Brain-based learning resource center (BBL) และห้องสมุด ผู้บริหาร จำนวน ๘ คน ครู จำนวน ๖๒ คน และบุคลากรสนับสนุน จำนวน ๑๒ คน จำกัดรับนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาไว้ จำนวน ๘๐๐ คน

 

 

ปฎิทินเหตุการณ์โรงเรียนวรพัฒน์


« June 2016 »
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30


เลาะรั้ว โรงเรียนวรพัฒน์

โรงเรียนวรพัฒน์


SDQ Test
SDQ Test
e-learning

Plum

ครอบครัววรพัฒน์

ผู้ปกครองยุคใหม่ ใส่ใจการศึกษาของบุตรหลาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม 138,309 คน