เว็บบอร์ด

สอบถามเรื่องการให้การบ้านนักเรียน

การให้การบ้านเด็ก  ในรายวิชา ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯ  การบ้านที่ให้เด็กไปผู้ปกครองอ่านคำสั่งแล้ว ส่วนใหญ่ น่าจะเป็นงานที่นักเรียนควรทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มในชั้นเรียนมากกว่าที่จะให้การบ้านเด็กไปทำเป็นรายบุคคล  อย่างเช่น คำสั่งบอกให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม และสำรวจโรงเรียน/ บริเวณรอบโรงเรียนแล้วให้บันทึกผลสำรวจที่ได้ตามหัวข้อ... แต่ให้เด็กกลับไปทำเป็นการบ้านที่บ้านซึ่งเด็กจะไปสำรวจที่ไหน ช่วยกันคิดกับใคร  ก็ต้องเป็นผู้ปกครองอีก ซึ่งบ้างครั้งข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องเรียนและโรงเรียนซึ่งผู้ปกครองมิสามารถทราบได้  และจะไม่เป็นการฝึกให้เด็กได้หัดทำงานเป็นทีมกับเพื่อนๆ     ฝากผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหาร กรูณาช่วยติดตาม  ให้ด้วย                                                                 

บงกช แก้วคีรี Tel : 089-6531494 [2012-06-22 15:11:43]

ขอโทษที่ตอบช้าค่ะ จะตรวจสอบให้ และหากพบว่าปัจจุบันมีปัญหานี้ปรากฎอีกกรุณาแจ้งที่คุณสุดจิต วอลส์ ผช.ผอ. แผนกประถมฯ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันถึงวัตถุประสงค์การให้การบ้านครั้งนั้น ๆ แนะนำว่าผู้ปกครองสามารถนำตัวอย่างมาดูร่วมกันกับครูจะดีมาก จะได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขต่อไป
พัฒน์ มาศนิยม 113.53.16.26 : 074-236020 2012-09-15 14:32:15

ขอการบ้านวิชา ป.5 ทั้งหมดให้ด้วยค่ะ
เบญพร ทันสมัย 61.90.52.64 : 074365397 2014-02-04 16:59:08